Lekárske prehliadky u zamestnancov pracujúcich s počítačom


V tomto článku by som chcel zhrnúť základné info o lekárskych prehliadkach, ktoré sa vykonávajú u zamestnancov pracujúcich so zobrazovacou jednotkou.

Poďme pekne po poriadku a pozrime sa na to aké existujú lekárske prehliadky a kto ich musí absolvovať.

Vstupná lekárska prehliadka – musí ju absolvovať každý zamestnanec pred nástupom do zamestnania, ktorý vykonáva prácu podľa osobitného predpisu „Práca so zobrazovacou jednotkou“.

Periodická lekárska prehliadka – po určitom období sa lekárska prehliadka zopakuje, aby sa zistilo či sa zdravie zamestnanca nezhoršuje a ak áno, aby sa vykonali preventívne opatrenia.

Čo je to ten osobitný predpis? – Existuje 25 osobitných predpisov a jeden z nich je aj práca so zobrazovacou jednotkou. Tento osobitný predpis priradí zamestnancovi pracovná zdravotná služba v kategorizácii prác na základe splnenia určitých podmienok (práca s PC viac ako 4 hodiny za smenu, používanie monitoru a pod.).

 

Aká je náplň vstupnej lekárskej prehliadky?

Obligatórne vyšetrenie (základné):

 • anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy
 • kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, orientačného neurologického a ortopedického vyšetrenia
 • elektrokardiografické vyšetrenie (EKG)

Fakultatívne vyšetrenie (doplnkové):

 • očné, neurologické, ortopedické, psychologické vyšetrenia u príslušných špecialistov
 • laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, glykémia nalačno v sére)
 • moč chemicky

Tento obsah je stanovený legislatívne – Odborné usmernenie MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci číslo S06881-OZS-2016 zo dňa 29. septembra 2016, príloha č.6. (Odborné usmernenie zverejnené vo Vestníku MZ SR, čiastka 29 – 38, ročník 64, ktorý je platný od 2. novembra 2016)

 

Ako by to malo fungovať v praxi?

Skúsenosti pracovných a odborných lekárov v porovnaní s legislatívnym rámcom sú trošku odlišné. Na základe týchto skúsenosti si môže PZSka vydať svoj interný metodický pokyn, ktorým sa budú riadiť lekári pri lekárskych prehliadkach.

Prehliadka v praxi:

 • anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy (dotazník + pohovor)
 • kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, orientačného neurologického a ortopedického vyšetrenia (vyšetrenie 5P, zameranie sa na chrbticu a karpálny tunel)
 • meranie tlaku, počúvanie fonendoskopom
 • chemické vyšetrenie moču papierikom na sediment bielkovín
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou Snellenovej tabuľky zo vzdialenosti 6 m

V prípade pozitívnej rodinnej alebo osobnej anamnézy a súčasného objektívneho stavu klienta musí lekár indikovať EKG vyšetrenie.

Nosenie okuliarov by sa malo uviesť do lekárskeho posudku, ale nie je dôvodom na komplexné očné vyšetrenie. Toto sa indikuje na základe vyšetrenia zrakovej ostrosti pomocou Snellenovej tabuľky a komplexného fyzikálneho vyšetrenia.

 

Periodická lekárska prehliadka

Platná legislatíva Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z., § 7  stanovuje zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu

 • pred zaradením na prácu so zobrazovacou jednotkou
 • v pravidelných časových intervaloch podľa osobitného predpisu
 • v prípade zrakových ťažkostí

Keďže osobitný predpis už nie je v platnosti, periodicitu by mal stanoviť odborník v tíme PZS. Odporúčaná je teda periodicita 3 roky. Dôvodom je zisťovanie už rozvinutých chorobných nálezov, ale aj klinicky sa neprejavujúcich, ale už zistiteľných rizikových ukazovateľov vzniku choroby z povolania alebo ochorenia v súvislosti s prácou, ako aj choroby, ktorá by mohla znamenať neskôr vznik zdravotnej kontraindikácie pre vykonávanie danej práce.

Please follow and like us: