Lekársky posudok

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu


Lekársky posudok

Jednou zo základných povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu sa posudzuje vo vzťahu ku všetkým zdraviu škodlivým faktorom, ktoré sú súčasťou výkonu práce. Tiež vo vzťahu k pracovným podmienkam, za ktorých sa práca vykonáva, pričom musí byť vystavený lekársky posudok.

Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia konkrétnych zamestnancov. Sú cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu a na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia. Lekárske prehliadky zabezpečuje pracovná zdravotná služba, alebo ich zamestnanci absolvujú u svojho všeobecného lekára.

Výstupom lekárskej preventívnej prehliadky je lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Tento posudok má svoju presnú štruktúru uvedenú v zákone (príloha č. 3c zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.). Pokiaľ posudok nespĺňa všetky náležitosti je neplatný. Aktuálny formát posudku si môžte stiahnuť priamo v tomto článku nižšie.

Aká je frekvencia lekárskych preventívnych prehliadok

Frekvencia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu závisí od reálneho zdravotného rizika pri práci, ktoré je vyjadrené kategóriou práce. V zásade platí, že zamestnanci zaradení do 1. a 2. kategórie prác nemusia absolvovať žiadnu lekársku prehliadku. Avšak nezabudnite na osobitné predpisy. Pri výkone lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa osobitných predpisov sa zohľadňuje frekvencia, ktorá je uvedená v jednotlivých právnych predpisoch. Napríklad: práca so zobrazovacou jednotkou – povinnosť pravidelných lekárskych prehliadok, práca s bremenami – je potrebná vstupná lekárska prehliadka, nočná práca – 1x ročne, atď…


Please follow and like us:
error