OPP


Pre zabránenie možných požiarnych ohrození je ochrana pred požiarmi (OPP) kĺúčová a je potrebné k nej pristupovať čo najskôr a zodpovedne. Preventívnou a pravidelnou protipožiarnou kontrolou znížime možnosť požiaru, ohrozenia zamestnancov a predídeme týmto nákladom spojenými so škodami. Kvalitná požiarna ochrana rovnako zníži aj riziko pokút a legislatívnych problémov voči firme resp. prevádzkovateľov budov.

 

V rámci OPP realizujeme:

 • Zavedenie systému ochrany pred požiarmi
 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie (PIK, Evakuačné plány, Požiarne poplachové smernice a iné)
 • Pravidelné školenia zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi
 • Revízie požiarnotechnických zariadení – hasiace prístroje, hydranty…
 • Označenie pracoviska podľa legislatívnych zásad požiarnej ochrany
 • Vypracovanie požiarných projektov
 • Zameranie a zakreslenie objektu do .dwg
 • Kreslenie grafických evakuačných plánov
 • Vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charekteristike užívanej stavby
 • Odborné poradenstvo pre klienta
 • Zastupovanie klienta v prípade kontroly štátnych orgánov
 • Organizácia cvičných požiarnych poplachov

 

Školenia v oblasti OPP

 • Školenie zamestnancov
 • Školenie vedúcich zamestnancov
 • Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky
 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
 • Odborná príprava osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • Školenie dodávateľských zamestnancov na Vašom pracovisku

 

Sme partnerom pripraveným pracovať flexibilne podľa špecifických požiadaviek a maximálne odbúrať vaše starosti so zabezpečením OPP, aby ste sa mohli venovať vašemu podnikaniu.

Naše priority:

 • Pracovať rýchlo
 • Odbúrať vám čo najviac úkonov a preniesť ich na nás
 • Našimi službami zvyšovať efektivitu vašej práce
 • Hľadať riešenia, ktoré ušetria klientom náklady

 

Vypracovanie cenovej ponuky tu.