posudok o riziku

Posudok o riziku


Nakoľko sa nás klienti často dotazujú čo to je posudok o riziku hlavne v súvislosti s elektronickým hlásením kategórie 2 pripravili sme pre vás stručný prehľad.

Posudok o riziku je dokument, ktorý môže spracovať iba odborne spôsobilá osoba – verejný zdravotník prípadne pracovný lekár, najčastejšie však pracovná zdravotná služba (PZS). Tento dokument hovorí o tom, do ktorej kategórie rizika sú zaradení vaši zamestnanci. Posudok o riziku musí byť spracovaný osobitne pre každé riziko.

Aké riziká vyplývajúce z práce poznáme a niektoré príklady:

 1. Hluk – píla, cirkulárka, brúska a iné technologické zariadenia
 2. Chemický faktor – akákoľvek aj bežne dostupná chémia, ktorá má na balení piktogram
 3. Karcinogénny a mutagénny faktor – perchlóretylén v práčovniach, spracovanie dreva (buk, dub)
 4. Biologický faktor – práca v sociálnych zariadeniach, práca vonku v prírode, ČOVky
 5. Fyzická záťaž pri práci – akákoľvek manipulácia s bremenami nad 5kg, zvýšená fyzická námaha
 6. Psychická pracovná záťaž – administratívna práca, práca na odlúčených pracoviskách
 7. Vibrácie – ručné náradie, vodiči poľnohospodárskych či stavebných strojov
 8. Záťaž teplom – pekárne a prevádzky s technologicky zvýšenou teplotou
 9. Záťaž chladom – práca vo vonkajšom prostredí v zime, chladiarne, mraziarne
 10. Ionizujúce žiarenie – röntgenové pracoviská, jadrové elektrárne
 11. Elektromagnetické pole – vysielače, vysokofrekvenčný ohrev
 12. Ultrafialové žiarenie – UV lampy napr. v stomatológií, zváranie elektrickým oblúkom
 13. Infračervené žiarenie – pri spektroskopii, pri používaní IR žiaričov, sauny
 14. Laserové žiarenie – práca so zdrojmi laserového žiarenia, súčasti technologických celkov
 15. Zvýšený tlak vzduchu – hyperbarické komory, potápači

Priebeh hodnotenia rizík

V prvom rade PZS vykoná na pracovisku audit a identifikuje všetky riziká. Legislatíva hovorí, že každé jedno riziko musí byť posúdené. Inými slovami na každé riziko potrebujete mať vypracovaný posudok o riziku. Aby PZS vedela do akej kategórie zamestnancov v posudku zaradiť, musí vykonať merania alebo objektivizáciu faktorov pracovného prostredia osobou s akreditáciou alebo odbornou spôsobilosťou.

Na základe výsledkov meraní sa porovnajú namerané hodnoty s legislatívne stanovenými limitmi. Tým sa zistí výsledná kategória do ktorej budú zamestnanci zaradení. Po posúdení všetkých rizík na pracovisku PZS pripraví dokument Kategorizácia prác, kde budú uvedené všetky riziká a kategórie práce ktorým sú zamestnanci vystavení. Kategorizácia prác je aj podkladom ku elektronickému hláseniu, ktoré je povinné od roku 2019.


Please follow and like us: