pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba – čo to je očami laika


Na napísanie tohoto článku ma inšpirovala skutočnosť, že veľmi málo ľudí tuší čo to vlastne je Pracovná zdravotná služba,  hoci je zákonom povinná pre všetkých zamestnávateľov a tiež SZČO podobne ako BOZP.

Nie každí sa orientuje v právnych predpisoch a na internete nájdete kopec informacií, ktoré sú písané zložito a nevysvetľujú podstatu tejto služby.

Z histórie možno poznáte pojem „hygiena práce“ čo dosť napovedá o charaktere pracovnej zdravotnej služby ináč označovanej aj PZS. Hlavným cieľom je teda sledovať zdravie zamestnancov a podmienky v akých pracujú, aby sa im zdravie nezhoršovalo a dokázali pracovať až do dôchodkového veku. Logicky aj zamestnávateľ chce mať zdravých = výkonných zamestnancov a nie vystresovaných ľudí, ktorí sú každú chvíľu PN alebo chodia po doktoroch. Zamestnanci sú spokojnejší, pretože zamestnávateľ sa stará o ich zdravie a vytvára im priaznivé pracovné prostredie. Štát to podporuje (zákony) pretože aj on chce, aby dokázali ľudia pracovať do dôchodkového veku a neboli odkázaní na sociálny systém.

Pracovná zdravotná služba by teda mala dbať na to, aby pomohla zamestnávateľom zlepšovať pracovné podmienky ich zamestnancov, poradiť im ako ich zlepšiť a pripomenúť im ich zodpovednosti vyplývajúce zo zákonov. Tiež by mala dozerať na zdravie zamestnancov a to prostredníctvom zabezpečenia lekárskych preventívnych prehliadok. Tu sa dostávame k štruktúre poskytovaných služieb, ktoré môžme rozdeliť nasledovne:

  1. Nemedicínska časť PZS
  2. Medicínska časť PZS
  3. Ostatné služby PZS

1. Nemedicínska časť

Pracovná zdravotná služba potrebuje vedieť aké sú momentálne podmienky na pracovisku, aby mohla navrhnúť nápravné opatrenia a preto prvým krokom je fyzická obhliadka priestorov objednávateľa. Tu sa zistí, či zamestnanci nie sú vystavení nejakému „rizikovému faktoru“, trebárs nadmerný hluk, používanie chemických látok, fyzická záťaž, ale kľudne to môže byť aj psychycká či zraková záťaž u kancelárskych zamestnancov. O tejto obhliadke sa spíše súhrnná správa (audit) v ktorej sa uvedú odporúčania na zlepšenie pracovných podmienok a uvedie sa ktoré veci nie sú v súlade s legislatívou. Od tohto auditu sa bude odvíjať daľšia činnosť PZS v spoločnosti.


2. Medicínska časť

Tu sa pracovná zdravotná služba zameriava na zistenie zdravotného stavu zamestnanca čo sa preukazuje lakárskou prehliadkou. Touto prehliadkou sa potvrdí, že zamestnanec je zdravotne spôsobilý vykonávať daný druh práce, preto je nutné túto prehliadku absolvovať už pred nástupom zamestnanca do zamestnania. Napríklad strechár, ktorý pracuje vo výške potrebuje vyšetrenie vestibulárnehu aparátu. Pokiaľ by nebol v poriadku mohol by spadnúť zo strechy a utrpieť vážne zranenia z čoho by mal problém aj zamestnávateľ.

Všeobecne sa práce zaraďujú do 4 kategórii podľa miery rizika. Prvá a druhá kategória sú práce, ktoré neprekračujú stanovené zákonné limity a teda nie je potrebná ani lekárska prehliadka. Tretia a štvrtá kategória sú práce kde sú prekročené limity rizikových faktorov (napr. vysoká prašnosť) a sú potrebné pravidelné lekárske prehliadky u rôznych špecialistov podľa vykonávanej práce.

Pozor na takzvané „osobitné predpisy“ čo može byť napríklad práca s počítačom, prenášanie tažších bremien či práca v noci. Aj pri týchto je potrebné absolvovať lekársku prehliadku.


3. Ostatné služby PZS

Na kompletné zabezpečenie ochrany zdravia je dôležité doplniť zákonné povinnosti o ďaľšie služby, ktoré môžu zlepšiť zdravotný stav zamestnancov. Ide hlavne o podporu prevencie ako školenia 1. pomoci, očkovanie na pracovisku, organizácia podujatí „Dni zdravia“ a rôzne prednášky na tému zdravý životný stýl. Tiež môže pracovná zdravotná služba poskytovať napr. testovanie zamestnancov na drogy, vypracovávanie HACCP či hygienických a sanitačných programov.


Všetky 3 súčasti tvoria ucelený komplex služieb na podporu a ochranu zdravia zamestnancov a tým znižujú zamestnávateľom z dlhodobého hľadiska náklady, zvyšujú efektivitu práce a zlepšujú celkovú spokojnosť zamestnancov.

 

Pre akékoľvek informácie ohľadom Pracovnej zdravotnej služby nás môžte kontaktovat TU.

 

Please follow and like us: