PZS


Zabezpečujeme pracovnú zdravotnú službu (PZS) pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1. alebo 2. kategórie na území celej Slovenskej republiky. Ide hlavne o dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov a zabezpečenie vstupných a periodických lekárskych prehliadok.

Výkon činností PZS je na základe zákona č. 355/2007 Z. z., § 30aa ods. 2 písm. d).

Pracovná zdravotná služba dbá na to, aby pomohla zamestnávateľom zlepšovať pracovné podmienky ich zamestnancov, radí im ako ich zlepšiť a pripomenúť im ich zodpovednosti vyplývajúce zo zákonov. Dozerá na zdravie zamestnancov a to prostredníctvom zabezpečenia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

PZS poskytujeme ako ucelený komplex služieb na podporu a ochranu zdravia zamestnancov a tým znižujeme zamestnávateľom z dlhodobého hľadiska náklady, zvyšujeme efektivitu práce ich zamestnancov a zlepšujeme celkovú spokojnosť zamestnancov.

Súčasťou našich služieb je:

  • Vypracovanie základnej dokumentácie PZS
  • Vstupný audit pracoviska
  • Vypracovanie kategorizácie prác
  • Vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov
  • Vypracovanie záznamu o posúdení rizika raz za 18 mesiacov
  • Zabezpečenie certifikovaných meraní (hluk, chémia, vibrácie a iné…)
  • Elektronické hlásenie kategórie 2
  • Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok
  • Preradenie zamestnancov na inú pracovnú pozíciu z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti
  • Zastupovanie klientov v interakcií s úradmi verejného zdravotníctva či inšpektorátmi práce

Naše služby rozdeľujeme nasledovne: