Nemedicínska časť PZS


Priebeh nemedicínskej časti PZS:

 1. Vstupný audit PZS
 2. Priebežná činnosť
 3. Objektivizácia (merania faktorov odbornou osobou)
 4. Dokumentácia (posudok o riziku, prevádzkový poriadok a iné)
 5. Vzdelávanie a školenia
 6. Poradenstvo

1. Vstupný audit PZS

Vstupný audit sa vykonáva za účelom zistenia zdravotno – hygienického stavu pracoviska a podmienok práce

Pozostáva z:

 • fyzickej obhliadky všetkých pracovísk klienta,
 • identifikovaní ohrození zdravia zamestnancov,
 • skríningovom meraní faktorov pracovného prostredia (hluk, osvetlenie, mikroklíma)
 • vypracovaní súhrnnej správy z auditu a návrhu opatrení,
 • vypracovaní kategorizácie pracovných činností a náplne lekárskych prehliadok v zmysle zákona č. 448/2007 Z.z.
 • oboznámenia klienta s navrhovanými opatreniami a vytvorenia plánu optimalizácie pracovných podmienok s ohľadom na zdravie zamestnancov

2. Priebežná činnosť

Priebežná činnosť PZS je zameraná hlavne na zdravotný dohľad kde sa realizujú navrhované nápravné opatrenia, pravidelne sa vykonávajú preventívne prehliadky pracovísk, ktorých cieľom je zabezpečiť zdravé pracovné podmienky pre zamestnancov a udržať im najvyššiu možnú kvalitu zdravia. Súčasťou PZS je poskytovanie poradenstva a súčinnosť pri kontrolách zo strany štátnych orgánov, ako aj pravidelná aktualizácia dokumentácie. Sledujeme všetky legislatívne zmeny, ktoré by mohli mať vplyv pre výkon Vašej činnosti v oblasti PZS a včasne Vás o tom informujeme.


3. Objektivizácia faktorov práce

Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia sa vykonáva s cieľom kvalitatívneho a kvantitatívneho zistenia zdraviu škodlivých faktorov a porovnania výsledkov zo zákonne stanovenými limitmi. Takéto hodnotenie je vykonávané iba odborne spôsobilými osobami s oprávnením na výkon danej činnosti.

Pre našich klientov zabezpečujeme nasledovné merania faktorov pracovného prostredia:

 1. hluk
 2. vibrácie
 3. ionizujúce žiarenie
 4. elektromagnetické pole
 5. ultrafialové žiarenie
 6. infračervené žiarenie
 7. laserové žiarenie
 8. záťaž teplom
 9. záťaž chladom
 10. chemický faktor
 11. karcinogénny a mutagénny faktor
 12. biologický faktor
 13. fyzická záťaž pri práci
 14. psychická pracovná záťaž
 15. zvýšený tlak vzduchu

4. Dokumentácia PZS

Dokumentácia PZS – Naším cieľom je poskytnúť klientom nie len komplexné vypracovanie dokumentácie vyžadovanej Slovenskou legislatívou, ale aj uplatňovanie zásad vyplývajúcich z činnosti Pracovnej zdravotnej služby v praxi.

Ponúkame vypracovanie nasledovných dokumentov:

 • Posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia
 • Traumatologický plán
 • Smernica na pitný režim
 • Návrh na zaradenie pracovných činností do rizikových prác pre RÚVZ
 • Prevádzkové predpisy (HACCP program, Sanitačný program, Smernica pre nakladanie s odpadmi, Prevádzkový predpis skladového hospodárstva, Prevádzkový poriadok zariadenia starostlivosti o ľudské telo, Zásady bezpečnej práce pri nočnej práci, práci s počítačom, práci s bremenami, upratovacích prácach…)
 • Návrh na preradenie zamestnanca na inú prácu

5. Vzdelávanie a školenia

Vzdelávacia činnosť v oblasti PZS je zameraná hlavne na oboznamovanie zamestnávateľa a zamestnancov o rizikách vyplývajúcich z práce a pracovného prostredia, o navrhnutých opatreniach a zásadách bezpečnej práce.

Vzdelávanie zabezpečujeme hlavne v nasledovných oblastiach:

 • Poskytovanie predlekárskej 1. pomoci vrátane nácviku kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne. Školenie je vykonávané aj s ohľadom na špecifické riziká v pracovnom prostredí.
 • Práca v hluku, práca s chemickými faktormi, ergonómia a fyziológia práce, teplo a chlad, epidemiologicky závažná činnosť, manipulácia s bremenami, výrobné technológie a používanie OOPP
 • Prednášková činnosť (vieme prispôsobiť Vašim požiadavkám – stres na pracovisku, telo a vitamíny…)

6. Poradenstvo

Profesionálne poradenstvo zabezpečujeme v rámci činností PZS. Ide hlavne o:

 • Plánovanie a zavádzanie nových technológii a výrobných procesov
 • Používanie nebezpečných chemických látok
 • Práce so zdrojmi ionizujúceho, optického a elektromagnetického žiarenia
 • Organizácia ergonomického usporiadania pracoviska a ergonómia práce
 • Poradenstvo v oblasti legislatívy a plánovaných legislatívnych zmien v oblasti PZS
 • Organizácia práce a odpočinku, pitný režim a stravovanie
 • Konzultovanie ohľadom zavádzania organizačných, technických a technologických opatrení